VLAMEX exporteert en bouwt de
VLAamse Milieu EXpertise uit

'Vlaamse Milieu Experten (vzw)' of 'Vlamex Community'

Meer dan een sector- of netwerkorganisatie wil het huidige VLAMEX (network) vzw evolueren van een sectororganisatie, reeds opgericht in 1994 onder de naam Vlaamse Milieu Deskundigen (VMD vzw), naar een echte ‘community’ rond diverse beleidsdomeinen inzake leefmilieu, handhaving, energietransitie, biodiversiteit, klimaatverandering, ruimtelijke ordening (omgevings-) en milieurecht.

Wij zijn geen leden- of belangenvereniging, noch een opleidingscentrum en hebben geen commerciële doelstellingen. Wel is het onze bedoeling om opgedane ervaring en kennis van de Vlaamse milieudeskundigen en/of – experten, zowel actief in de private sector als bij de overheid in combinatie met het beleid alsook het bedrijfsleven samen te brengen om kennis te delen, nieuwe inzichten te verwerven en op een objectieve en neutrale wijze de conclusies hiervan over te maken aan onze leden en aan de actoren van milieu gerelateerde overheidsinstellingen ter ondersteuning van het Vlaamse milieubeleid. Wij geloven dat we op deze wijze wel degelijk het verschil kunnen maken met bestaande sectororganisaties en de inmiddels opgebouwde Vlaamse milieukennis ook internationaal wensen uit te dragen en te ondersteunen.

Vlamex Platform

VLAMEX Community wil dan ook een platform aanbieden waar kennis, inzicht en visie kan worden gedeeld. Op regelmatige tijdstippen willen we ook live debatten organiseren, in nauwe samenwerking met de Vlaamse overheid binnen het Vlaamse beleid.

Vlamex Café

We voorzien om op regelmatige tijdstippen, doch op een meer informele basis, een soort van VLAMEX ‘milieu-café’ te organiseren waarbij doelgericht één of ander milieuthema kan worden voorgesteld, waarna een spontane wisselwerking en communicatie kan worden gevoerd door alle betrokkenen of stakeholders. Dit alles weliswaar in een informeel en neutraal kader waarbij desgevallend een hapje en een drankje wordt aangeboden aan de participanten.

Vlamex samenwerkingen

Het is onze bedoeling om te streven naar een nauwe samenwerking met sector gerelateerde overheidsinstellingen en in deze context willen we graag optreden als gesprekspartner enerzijds en anderzijds willen we ons graag profileren als een soort van vertegenwoordiger van het middenveld in het kader van de uitvoering van een toekomstgericht milieubeleid in een brede en Europese context.

Vlamex financieel

Onze enige inkomsten zijn sponsoring en vrijwillige bijdragen.